รับเรื่อง

0

ระหว่างดำเนินการ

0

เสร็จสิ้น

0

ช่องทางที่สามารถแจ้งเรื่องร้องเรียน
  1. เว็บไซต์ https://complaint.onlb.go.th/
  2. ส่งเอกสารทางไปรษณีย์ จ่าหน้าซองถึง ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต สำนักงานคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ อาคารอารีย์ ฮิลส์ ชั้น 19-20 เลขที่ 428 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
  3. โทรศัพท์ 02 265 5477