ข้อตกลง/หลักเกณฑ์ เรื่องร้องเรียน

 1. ใช้ถ้อยคำหรือข้อความที่สุภาพ และต้องมีข้อมูลดังต่อไปนี้
  1. วัน เดือน ปี ที่พบเห็นปัญหาเรื่องร้องเรียน
  2. ชื่อผู้ถูกร้องเรียน
  3. ข้อเท็จจริงหรือพฤติการณ์ของเรื่องที่ร้องเรียนอย่างชัดเจนว่าได้รับความเดือดร้อนหรือเสียหายอย่างไร ต้องการให้แก้ไขหรือดำเนินการอย่างไร หรือชี้ช่องทางแจ้งเบาะแสเกี่ยวกับการทุจริตของผู้ปฏิบัติงานที่ชัดแจ้งพอที่จะสามารถดำเนินการสืบสวน สอบสวนได้
  4. ระบุพยานเอกสาร พยานวัตถุ และพยานบุคคล (ถ้ามี)
  5. ข้อมูลอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
 2. เรื่องร้องเรียนต้องเป็นเรื่องจริงที่มีเหตุที่มีมูลเหตุมิได้หวังสร้างกระแสหรือสร้างข่าวที่เสียหายต่อบุคคลอื่นหรือสำนักงาน
 3. เรื่องร้องเรียนที่มีข้อมูลไม่ครบถ้วน ไม่เพียงพอ หรือไม่สามารถหาข้อมูลเพิ่มเติมได้ในการดำเนินการตรวจสอบ สืบสวน สอบสวนข้อเท็จจริงตามรายละเอียดในข้อ 1 ให้ยุติเรื่องและเก็บเป็นฐานข้อมูล
 4. เรื่องร้องเรียนต้องไม่เข้าลักษณะดังต่อไปนี้
  1. เรื่องร้องเรียนที่เป็นบัตรสนเท่ห์ เว้นแต่บัตรสนเท่ห์นั้นจะระบุรายละเอียดตามข้อ 1 จึงจะรับไว้พิจารณาเป็นการเฉพาะเรื่อง
  2. เรื่องร้องเรียนที่เข้าสู่กระกวนการยุติธรรมแล้ว หรือเป็นเรื่องที่ศาลได้มีคำสั่งพิพากษาหรือคำสั่งที่สุดแล้ว
  3. เรื่องร้องเรียนที่เกี่ยวข้องกับสถาบันพระมหากษัตริย์
  4. เรื่องร้องเรียนที่เกี่ยวข้องกับนโยบายรัฐบาล
  5. เรื่องร้องเรียนที่หน่วยงานอื่นได้ดำเนินการตรวจสอบ พิจารณาวินิจฉัย และได้มีข้อสรุปผลการพิจารณาเป็นที่เรียบร้อยไปแล้ว
 5. ข้อมูลผู้แจ้งเบาะแสหรือผู้ร้องเรียนได้รับความคุ้มครองข้อมูลตามกฎหมาย
 6. นอกเหนือจากหลักเกณฑ์ดังกล่าวข้างต้น ให้อยู่ในดุลยพินิจของสำนักงานว่าจะรับไว้พิจารณาหรือไม่ เป็นเรื่องเฉพาะกรณี